Factuur voorwaarden / Payment terms : 

 

De factuur dient betaald te worden volgens vervaldatum op de factuur. 

Betaling na deze termijn brengen de rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%, evenals een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €25) als schadevergoeding en een nalatigheidinterest van 10% per maand. 

De rechtbank van Antwerpen afdeling Mechelen is bevoegd voor elk geschil i.v.m. deze factuur en de onderliggende
rechtsverhouding.